De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor het Belgian National Orchestra van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen het Belgian National Orchestra zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2022.

Rollen van het Belgian National Orchestra

Het Belgian National Orchestrais enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in het Belgian National Orchestra. Anderzijds is het Belgian National Orchestra ook verwerker voor wat betreft aankoop van Tickets voor concerten in Bozar.

Het Belgian National Orchestra zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

Activiteiten van het Belgian National Orchestra

 1. Diensten in het kader van concerten in Bozar

Voor het aankopen van tickets voor onze concerten in BOZAR, werken we samen met onze partners en vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:

 • het afleveren van de tickets
 • toegangscontrole
 • bepaling van tarieven
 • servicemailing voor en/of na uw bezoek
 • contactname in geval van programmawijziging of annulatie

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketingproviders (SRO) of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 

 1. Communicatie

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers conform onze bewaartermijn vastgelegd in het verwerkingsregister. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 

 1. Marketing

Het Belgian National Orchestra maakt ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over onze activiteiten: via onze maandelijkse e-news, en één keer per seizoen via de post. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.

 • E-news/Nieuwsbrief (e-mail): maximaal twee keer per maand. Via de link onderaan in elke mailing kan u zich hierop makkelijk in- en uitschrijven. U wordt niet automatisch ingeschreven op onze e-news op basis van uw aankopen.
 • Seizoensbrochure: het Belgian National Orchestra verstuurt een jaarlijkse seizoensbrochure per post, op basis van inschrijvingen.
   
 1. Social media

Het Belgian National Orchestra beschikt over een bedrijfspagina op o.a. Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Spotify en Apple-Podcast om u te informeren over onze activiteiten, events, werken bij het Belgian National Orchestra, enz. 

U bent vrij om Het Belgian National Orchestra wel of niet te volgen via deze social media.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van deelnemers aan de events/voorstellingen.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Optioneel: Mobiel nummer
 • Optioneel: Bedrijf


Waarom verzamelen we uw gegevens?

Deze gegevens hebben we nodig voor de activiteiten zoals hierboven vermeld.

Wanneer u van plan bent om tickets aan te schaffen of ze effectief aanschaft dan valt dit onder een contractuele overeenkomst.

De communicatie van gegevens kan plaatsvinden in het kader van een contractuele overeenkomst (bv ticketverkoop) of gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

De marketing activiteiten zijn gebaseerd op

 • Een contractuele overeenkomst (bv aankoop tickets) of
 • Toestemming (deze kan ten allen tijde ingetrokken worden)
   

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • via aankoop van tickets bij Bozar
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten via onze partners
 • Social media


Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. De bewaringstermijn zijn voor elke activiteit vastgelegd in ons verwerkingsregister, de wettelijke bewaartermijnen dienen steeds gerespecteerd te worden.


Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van het Belgian National Orchestra.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met het Belgian National Orchestra. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.


Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.


Automatische verwerking & profilering

Het Belgian National Orchestra doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Het Belgian National Orchestra stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te beschermen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.


Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten:


Contactgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van het Belgian National Orchestra. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Belgian National Orchestra
Ravensteinstraat 36,
1000 Brussel

T. +32 2 552 04 60

info@nationalorchestra.be


Alle voorschriften zoals vroeger opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) en momenteel door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door het Belgian National Orchestra gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop het Belgian National Orchestra uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/